Αυτό-αποτελεσματικότητα

Η στοχοθέτηση (Coaching) στοχεύει στην επιτυχία ωστόσο βασικό συστατικό της είναι η αποτυχία. Μέσα από την αποτυχία ωριμάζουν καλύτερα τα «θέλω» μας, επαναπροσδιορίζονται με πιο υγιή τρόπο οι στόχοι μας και κινητοποιούνται με μεγαλύτερη ευελιξία οι ικανότητες μας, ώστε ο στόχος κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα.

Στο NLP coaching και τη Συμβουλευτική εφαρμόζουμε τεχνικές, σύμφωνα με τις οποίες για να επιτύχει κάποιος υψηλές αποδόσεις στους στόχους του χρειάζεται αφενός αυτοί να είναι συγκεκριμένοι και «δύσκολοι» και αφετέρου σημαντικό ρόλο έχει η αντίληψη του ατόμου σχετικά με την ικανότητα του ίδιου να διεκπεραιώσει το έργο του.

Η δράση του ατόμου βασίζεται σε διεργασίες που έχουν να κάνουν με το μυαλό, το συναίσθημα, την βούληση και την απόφαση.

Η αυτό-αποτελεσματικότητα, συνιστά έναν από τους καθοριστικούς γνωστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την ενεργοποίηση του.

Αντιλαμβανόμαστε το άτομο ως ενεργό και όχι ως ένα παθητικό όν.

Ο άνθρωπος είναι ικανός να ελέγχει, να οργανώνει και να προσδιορίζει τον εαυτό του. Μπορεί να πετύχει μέσω της αυτό-ρύθμισης και της αυτό-αποτελεσματικότητάς.

Η διερεύνηση της αυτό-αποτελεσματικότητας κρίνεται απαραίτητη στο NLP coaching και τη συμβουλευτική καθώς συμβάλλει στην:

• αποδόμηση γνωστικών σφαλμάτων και προκαταλήψεων-στερεοτύπων,

• άρση προσωπικών και περιβαλλοντικών εμποδίων,

• αξιοποίηση των εμπειριών του coachee,

• εξέταση των επιλογών και των προσδοκιών του,

• ενίσχυση της αυτοπεποίθησης → ενδυνάμωση,

• υποστήριξη στη λήψη απόφασης,

• μείωση της αναποφασιστικότητας,

• προαγωγή της προσαρμοστικότητας.