Επαγγελματική συμβουλευτική ενηλίκων (Career Counselling)

Η εταιρεία “Consulting Coaching and Support” παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (Career Counselling) σε ενήλικα άτομα, είτε ατομικά είτε ομαδικά.

Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος καθοδηγεί και στηρίζει τους ανθρώπους να επιλέξουν το επάγγελμα που τους ταιριάζει ή/ και να επιλύσει ψυχολογικά προβλήματα που συνδέονται με το επάγγελμα.

Η διαδικασία-συμβουλευτική παρέμβαση έχει ως στόχους:

• τη βελτίωση της αυτογνωσίας,
• την ανάπτυξη της επαγγελματικής ωριμότητας,
• την εκπαίδευση στην ικανότητα προσδιορισμού εναλλακτικών επαγγελματικών λύσεων,
• την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την καλύτερη εφαρμογή κατάλληλων διαδοχικών προσεγγίσεων,
• την ενίσχυση δεξιοτήτων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων.
Οι άνθρωποι, με το πέρας της διαδικασίας, αντιμετωπίζουν ζητήματα που τους απασχολούν και σχετίζονται είτε με την επαγγελματική τους επιλογή είτε με την προσαρμογή τους στο επάγγελμα το οποίο ήδη εξασκούν ή και με την επαγγελματική τους ανάπτυξη.