Στόχοι του προγράμματος «Διαπαιδαγώγηση παιδιών σχολικής ηλικίας»

Στα ομαδικά προγράμματα έχουν ενταχθεί ομάδες συμβουλευτικής γονέων.

Μια σειρά θεματικών συναντήσεων που έχουν στόχο:

• την παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης των γονέων για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους (σχολικής ηλικίας),

• την πρακτική καθοδήγηση σχετικά με την επικοινωνία, τη διαχείριση, πρόληψη και αντιμετώπιση συγκρούσεων, αρνητικών συμπεριφορών, δύσκολων και πιεστικών καταστάσεων, κ.ά. μέσα στην οικογένεια, το κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον,

• τη μείωση τους στρες και τη διαχείριση συναισθηματικών καταστάσεων,

• τη βελτίωση των σχέσεων στο οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον,

• υποστήριξη και ενδυνάμωση γονέων.

Η σύμβουλος (consultant) παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, συντονίζει και διευκολύνει τη συζήτηση της ομάδας για θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν.

Θέματα που θα αναπτυχθούν στις ομαδικές συναντήσεις

Το πρόγραμμα «Διαπαιδαγώγηση παιδιών σχολικής ηλικίας» είναι διαρθρωμένο σε έξι (6) θεματικούς κύκλους.
Η γενική διάρθρωση των γνωστικών αντικειμένων έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΩΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Θέματα διαπαιδαγώγησης παιδιών στη σχολική ηλικία. 1 1/2h
2. Ενδοοικογενειακή επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων. 1 1/2h
3. Επαναπροσδιορισμός της πειθαρχίας. 1 1/2h
4. Πρόληψη και αντιμετώπιση της αρνητικής συμπεριφοράς. 1 1/2h
5. Ο ρόλος των γονέων στη διαμόρφωση της σχολικής συμπεριφοράς των παιδιών. 1 1/2h
6. Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις 1 1/2h

Κάθε θεματικός κύκλος αποτελείται από θεματικά πεδία τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες, τις προσδοκίες των συμμετεχόντων και τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Η ομάδα αποτελείται από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) άτομα και κάθε θεματικός κύκλος αντιστοιχεί σε μία (1) συνάντηση/ εβδομάδα.

Πλεονεκτήματα της ομαδικής συμβουλευτικής

Στην ομαδική συμβουλευτική τα άτομα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, υπάρχουν κοινοί προβληματισμοί και αναζητήσεις. Κατά συνέπεια αναπτύσσεται έντονη δυναμική μεταξύ των μελών της ομάδας.
• Ο γονέας μαθαίνει να λειτουργεί συλλογικά, χωρίς να χάνει την ατομικότητα και την μοναδικότητα του.

• Διαπιστώνει ότι και οι άλλοι γονείς έχουν παρόμοιους προβληματισμούς και ανησυχίες με τον ίδιο.

• Δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης και εν-συναίσθησης.

• Αναπτύσσεται έντονη επικοινωνία.

• Τα κοινά ενδιαφέροντα και αναζητήσεις διατηρούν τη συζήτηση «ζωντανή».

• Οι γονείς νιώθουν άνετα με τους άλλους γονείς και αναπτύσσουν σχέσεις συνεργατικότητας.

• Κάποια ζητήματα, καταστάσεις ή πληροφορίες ενδέχεται να εξεταστούν συλλογικά και με περισσότερη σύνεση.

• Αναπτύσσεται κοινωνικότητα.

Τι αποφεύγουμε στην ομαδική συμβουλευτική

• Δεν ασκούμε πιέσεις στον γονέα κατά την διάρκεια της συζήτησης.

• Δεν ασκούμε κριτική, δεν εκφράζουμε κρίση, ιδίως χωρίς τη συναίνεση του.

• Δεν εξισώνουμε τον γονέα με τα άλλα μέλη της ομάδας. Κάθε άτομο είναι μοναδικό και ξεχωριστό όπως μοναδικά και τα θέματα που τον απασχολούν.

• Αφιερώνουμε επαρκή χρόνο συμμετοχής στο μέλος της ομάδας.