Δημιουργία του NLP

Το NLP δημιουργήθηκε αρχές της δεκαετίας του 1970, στο Universtity of California – Santa Cruz (UCSC) των ΗΠΑ. Από τους Richard Bandler, John Grinder και καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων.

Οι Bandler και Grinder ενδιαφέρθηκαν για το σπουδαίο έργο που παρήγαγαν οι γνωστοί θεραπευτές Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls και ο ανθρωπολόγος Gregory Bateson, .

Υποκινούμενοι, αφενός από το προσωπικό και επιστημονικό τους ενδιαφέρον, τη δίψα για μάθηση και γνώση και αφετέρου το θαυμασμό και την εκτίμηση για εκείνους και το έργο τους.

Παρατήρησαν προσεκτικά και μελέτησαν τα χαρακτηριστικά τους και τις συμπεριφορές τους. Τις στρατηγικές που ακολουθούσαν και επιδείκνυαν συστηματικά, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αποτελέσματα που ήταν φανερά και αξιολογούνταν ως επιτυχημένα από τους ίδιους, τους πελάτες, τους συναδέλφους τους. Αποτελέσματα που άλλαζαν και βελτίωναν τις ζωές των ανθρώπων.

Και γεννήθηκαν ερωτήματα και απορίες, σχετικά με τους κρίσιμους παράγοντες που κάνουν κάποιους να διακρίνονται και να διαφοροποιούνται από άλλους.

«Τι κάνει κάποιος και καταφέρνει να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα».

«Πως το πετυχαίνει και ποιου είδους στρατηγικές σκέψης, συναισθήματος και συμπεριφοράς εφαρμόζει»

«Θα μπορούσε αυτός να αποτελέσει το μοντέλο/ πρότυπο για άλλους»

«Μπορεί κάποιος να αναπτύξει δεξιότητες ή άλλες μορφές συμπεριφοράς, παρατηρώντας τους άλλους που επιτυγχάνουν»

«Με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να μάθει μια νέα συμπεριφορά»

Οι απαντήσεις δόθηκαν μέσω της επιστημονικής διερεύνησης και των ερευνών.

Ωστόσο μια νέα προσέγγιση επί των ζητημάτων, μια νέα μεθοδολογία θα μπορούσε να προσφέρει άμεσες, πρακτικές, εξατομικευμένες λύσεις στους συμβουλευομένους.

Μια μεθοδολογία με χρήσιμες τεχνικές για εφαρμογή και αξιοποίηση των επιστημονικών ευρημάτων. Εκεί ακριβώς, δημιουργήθηκε χώρος για το NLP.