Εξειδικευμένες τεχνικές του NLP

Η μεθοδολογία NLP ειδικεύεται στη γνώση και την αντίληψη εαυτού, στη βελτίωση και στις αλλαγές του ατόμου για να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται συνεχώς.

Διαθέτει τεχνικές που εξειδικεύονται:
1. Στη μάθηση μια επιθυμητής συμπεριφοράς, μέσω της ενίσχυσης.

2. Στην απόσβεση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.

3. Στην αλλαγή συμπεριφοράς μέσω παρατήρησης και «μίμησης» προτύπου.

4. Στην τροποποίηση της συμπεριφοράς για διαχείριση στρες και πιεστικών καταστάσεων.

5. Στις λειτουργίες της σκέψης που διαμορφώνουν και καθοδηγούν τα κίνητρα, τα συναισθήματα και τις πράξεις του ατόμου.

6. Στις διαδικασίες που επιτρέπουν στον άνθρωπο να συνδέει τις γνώσεις του μεταξύ τους, να τις αξιολογεί και να τις χρησιμοποιεί για να λύνει προβλήματα και να παίρνει αποφάσεις.

7. Στα συστήματα της σκέψης του, τις στρατηγικές σκέψης του.
Εστιάζοντας στην αξιοποίηση στρατηγικών σκέψης για να προσαρμόζεται καλύτερα, πιο ευέλικτα και να πετυχαίνει τους στόχους του.

8. Στη σημασία της γλώσσας:
-στην επικοινωνία,
-στη μάθηση μιας συμπεριφοράς,
-στη σύνδεση της με τη σκέψη του ατόμου.

9. Στην αυτό-αποτελεσματικότητα και την ενεργοποίηση του ατόμου.

10. Στις νοητικές διαδικασίες που του επιτρέπουν να κατανοεί και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του.

11. Στη διαχείριση των συναισθημάτων του για βελτίωση λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας.

12. Στη στοχοθέτηση και τη δράση του ατόμου. Η δράση βασίζεται σε διεργασίες που έχουν να κάνουν με το νου, το συναίσθημα, τη βούληση και την απόφαση.