Τι είναι το Neuro Linguistic Programming (NLP)

Η μεθοδολογία NLP προέκυψε από την επιθυμία του ανθρώπου ν’ αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται και διαχειρίζεται τα συναισθήματα του προκειμένου να ενεργεί πιο παραγωγικά και πιο αποτελεσματικά.

Η αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να «επαναπρογραμματίσει» τη λειτουργία του εγκεφάλου δημιουργώντας νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με τον κόσμο καθώς και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Μέσω του Coaching (στοχοθέτηση) και των τεχνικών του NLP μπορεί να επιτευχθεί η αλλαγή τρόπου σκέψης, στάσης και συμπεριφοράς.

Το άτομο βελτιώνει τον εαυτό του, εδραιώνει θετικές σκέψεις και θετικά συναισθήματα, εξαλείφει περιοριστικές πεποιθήσεις, φόβους και προκαταλήψεις και διαμορφώνει μια ολιστική αντίληψη -προς όφελος του- για την απόκτηση και διατήρηση της υγείας και ευεξίας.

Το NLP συστήνει τεχνικές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ώστε το άτομο να αποκτήσει γνώσεις, να κατανοήσει απλά και πρακτικά τι πρέπει να κάνει για τις αλλαγές που χρειάζεται. Να είναι σε θέση να δώσει λύσεις στα θέματα που τον απασχολούν, να επικοινωνεί καλύτερα, να είναι αποδοτικός και να επιδεικνύει εξαιρετικές επιδόσεις σε προκλήσεις και στόχους.

Το NLP μεριμνά για την πρόληψη, τη φροντίδα και την προαγωγή της ευημερίας (wellbeing) του ατόμου, μέσω της ψυχο-πνευματικής του υγείας.

Το NLP δίνει την ευκαιρία στο άτομο να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει τους τρόπους που θα του παράσχουν μια ζωή πιο ικανοποιητική και δημιουργική.