Επαγγελματική συμβουλευτική ενηλίκων

Το “Consulting Coaching and Support” παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού σε ενήλικα άτομα.
Ο επαγγελματικός σύμβουλος δέχεται τους ενήλικες είτε ατομικά είτε ομαδικά προκειμένου να βοηθήσει σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τα προγράμματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού πραγματοποιούνται στον επαγγελματικό μας χώρο και σε άλλους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς χώρους, δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπηρεσίες ιδιωτικές και δημόσιες, εταιρίες, επιχειρήσεις κατόπιν πρόσκλησης και ενδιαφέροντος.

Στηρίζεται στη δυναμική των ομάδων, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική συμπεριφορά και στην αλληλεπίδραση των ατόμων.

Η ομάδα αποτελείται από 5-12 άτομα με κοινούς προβληματισμούς σε επαγγελματικά και εργασιακά θέματα.

Διαδικασία ομαδικής συμβουλευτικής

I. Αρχική διερεύνηση και γνωριμία των μελών.

II. Διατύπωση των γενικών σκοπών και επιδιώξεων της ομάδας.

III. Διαδικασία ανάπτυξης θετικών συναισθημάτων για την ομάδα και αξιοποίηση ανατροφοδότησης από τα μέλη μεταξύ τους.

IV. Αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας και υλοποίηση των σκοπών.

V. Επιδίωξη της επιθυμητής αλλαγής.

Θέματα της ομαδικής επαγγελματικής συμβουλευτικής ενηλίκων

Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί πολύ σημαντικό τομέα για τη ζωή κάθε ατόμου.

Η επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται με την εκπλήρωση των εργασιακών αξιών του κάθε ατόμου αλλά και με τη στάση και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την επαγγελματική του ζωή.

Γίνεται φανερό πως επηρεάζει σημαντικά πολλές λειτουργίες της καθημερινότητας του εργαζομένου και πολλές φορές η μη ύπαρξη της είναι δυνατό να κλονίσει την ψυχική και σωματική του υγεία.

Η ικανοποίηση μέσα στην εργασία είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, π.χ. το περιεχόμενο της εργασίας, το πλαίσιο της, εργασιακές συνθήκες, μισθός, ωράριο κ.λπ.

Θέματα που υποσκάπτουν ή κλονίζουν την επαγγελματική ικανοποίηση και χρήζουν αντιμετώπισης με συμβουλευτική:

• Εργασιακό στρες.
π.χ. φόρτος εργασίας, επίτευξη στόχων, επαγγελματική εξουθένωση, αλλαγή εργασιακής θέσης, διαχείριση πίεσης από πελάτες, προσαρμογή σε νέα δεδομένα, εθελουσία, κ.ά.

• Εργασιακές σχέσεις.
π.χ. υποτίμηση από προϊσταμένους, αγένεια, πίεση από ανωτέρους, εκφοβισμός, φόβος απόλυσης, κ.ά.

• Καθοδήγηση στελεχών.
π.χ. χαμηλή απόδοση εργαζομένων, συμπεριφοριστικές επικινδυνότητες, διοίκηση ομάδας, ενίσχυση ηθικού και παραγωγικότητας εργαζομένων, απόλυση, κ.ά.

• Χαμηλό ηθικό.
π.χ. εργασιακή ανασφάλεια, έλλειψη κινήτρου για εργασία, έλλειψη ικανοποίησης από το αντικείμενο εργασίας, χαμηλή δέσμευση προς τον οργανισμό, επιστροφή στην εργασία/προσαρμογή, σύνταξη, κ.ά.

• Έλλειψη ισορροπίας προσωπικής και εργασιακής ζωής.
π.χ. δυσκολίες εξισορρόπησης των εργασιακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις, κ.ά.

• Υποστήριξη έπειτα από έντονο και στρεσογόνο γεγονός.
π.χ. φυσική καταστροφή, θάνατος συναδέλφου, κ.ά.