Ποιο είναι το πλαίσιο συνεργασίας

Υπάρχει ένα καθορισμένο και σαφές πλαίσιο συνεργασίας, που γίνεται αμοιβαία αποδεκτό για να διασφαλίζεται η δομή και η εύρυθμη διαδικασία της συνεδρίας.

Σχετίζεται με την εμπιστευτικότητα, την αμοιβαιότητα, την προστασία στοιχείων και δεδομένων, το χώρο και τον χρόνο της συνεδρίας, τους όρους δεοντολογίας και ηθικής, τη νομιμότητα.

Ο coachee έχοντας πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση του, συμφωνεί, συναινεί και παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο coach καθορίζει το πλαίσιο και ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με τις πρακτικές, τα μοντέλα και τις τεχνικές που εφαρμόζει προκειμένου η συνεργασία να είναι αποδοτική.

Ο πελάτης έχει την ευχέρεια να επιλέξει τι είναι αυτό που του ταιριάζει, ποιου είδους προσέγγιση τον αντιπροσωπεύει, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη των αποφάσεων και επιλογών του.

Το πλαίσιο είναι δεσμευτικό και δυναμικό για είναι αποτελεσματική η συνεργασία.