Επαγγελματική συμβουλευτική

Ο σκοπός της επαγγελματικής συμβουλευτικής είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας του εφήβου στο σύνολό της και ειδικότερα η επαγγελματική ωρίμανση του.
Ο σύμβουλος βοηθά και υποστηρίζει τους εφήβους/ μαθητές:
• να γνωρίσουν τον εαυτό τους, δηλαδή να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά όπως είναι οι ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις και οι αξίες,

• να μάθουν τρόπους εύρεσης πληροφοριών,

• να αποκτήσουν τις απαραίτητες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πληροφορίες,

• να αξιοποιήσουν τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο,

• να προσαρμοστούν στο σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον,

• να μάθουν τρόπους προσαρμογής και λήψης αποφάσεων,

• να αντιμετωπίσουν προσωπικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προβλήματα,

• να αποκτήσουν επαγγελματική ωριμότητα ώστε να προχωρήσουν σε ελεύθερες και αβίαστες προσωπικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.

Η επαγγελματική συμβουλευτική δεν αποτελεί μία τυποποιημένη διαδικασία.

Το αντικείμενο της παρέμβασης περιλαμβάνει ψυχολογικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, αναπτυξιακούς και πολιτισμικούς παράγοντες.

Ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος συνεργάζονται για να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και να ερμηνεύσουν τα ευρήματα που προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής προς όφελος του εφήβου.