Συμβουλευτική οικογένειας και γονέων

Στα ομαδικά προγράμματα έχουν ενταχθεί ομάδες συμβουλευτικής γονέων.
Μια σειρά θεματικών συναντήσεων που έχουν στόχο:

• την παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης των γονέων για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους (σχολικής ηλικίας),

• την πρακτική καθοδήγηση σχετικά με την επικοινωνία, τη διαχείριση, πρόληψη και αντιμετώπιση συγκρούσεων, αρνητικών συμπεριφορών, δύσκολων και πιεστικών καταστάσεων, κ.ά. μέσα στην οικογένεια, το κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον,

• τη μείωση τους στρες και τη διαχείριση συναισθηματικών καταστάσεων,

• τη βελτίωση των σχέσεων στο οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον,

• υποστήριξη και ενδυνάμωση γονέων.

Η σύμβουλος (consultant) παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, συντονίζει και διευκολύνει τη συζήτηση της ομάδας για θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν.

Θέματα που θα αναπτυχθούν στις ομαδικές συναντήσεις

Το πρόγραμμα «Διαπαιδαγώγηση παιδιών σχολικής ηλικίας» είναι διαρθρωμένο σε έξι (6) θεματικούς κύκλους.
Η γενική διάρθρωση των γνωστικών αντικειμένων έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΩΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Θέματα διαπαιδαγώγησης παιδιών στη σχολική ηλικία. 1 1/2h
2. Ενδοοικογενειακή επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων. 1 1/2h
3. Επαναπροσδιορισμός της πειθαρχίας. 1 1/2h
4. Πρόληψη και αντιμετώπιση της αρνητικής συμπεριφοράς. 1 1/2h
5. Ο ρόλος των γονέων στη διαμόρφωση της σχολικής συμπεριφοράς των παιδιών. 1 1/2h
6. Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις 1 1/2h

Κάθε θεματικός κύκλος αποτελείται από θεματικά πεδία τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες, τις προσδοκίες των συμμετεχόντων και τις απαιτήσεις του προγράμματος.
Η ομάδα αποτελείται από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) άτομα και κάθε θεματικός κύκλος αντιστοιχεί σε μία (1) συνάντηση/ εβδομάδα.